Algemene voorwaarden


1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte gebracht is, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons binnen de acht dagen na de levering meegedeeld worden en alleszins voor het gebruik of de verderverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet‑betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag verschuldigd.

7. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij eigendom van de verkoper.

8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft, territoriaal bevoegd.

9. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

10. Wij behouden ons tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

11. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

12. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde bij ondertekening van de bestelbon betaald te worden, één derde bij aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij oplevering of voltooiing ervan.

13. Bij niet‑betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

14. Bij niet‑betaling behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

15. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.